Hållbarhet & Uppförandekod

ORGE - ett schysst byggbolag > Hållbarhet & Uppförandekod

Orges hållbarhetsarbete ska prägla vår verksamhet i alla led – hur vi agerar internt och externt är utgångspunkten för vårt dagliga arbete för alla anställda och inhyrda som verkar under Orges namn. I mångt och mycket handlar det om sunt förnuft, att tänka till, hålla det vi lovar och vara en schysst medmänniska – redan där har vi mycket vunnet.

Vi har en uppförandekod som alla anställda skriver under på vid anställning som sammanfattningsvis handlar om att:

  • Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt och omsorgsfullt sätt och följer alla tillämpliga miljölagar och rekommendationer så långt det är möjligt för att skydda vår jord och minska vår miljöpåverkan av vår verksamhet. Exempelvis vill vi göra hållbara produkt- och materialval, sortera och ta hand om och återvinna svinn när det är möjligt, att alltid säkerställa minsta möjliga påverkan på närmiljön på våra byggplatser och verka för att behålla och inte skada grönska, träd, buskar etc.
  • Vi behandlar andra som man vill bli behandlad själv.
  • Vi bidrar till vår mångfald, lyssnar och är mottagliga för olika åsikter.
  • Vi bidrar inte till trakasserier, mobbning och kränkande beteende.
  • Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier baserat på någons färg, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning osv.
  • Vi har nolltolerans mot hot eller våld.
  • Vi använder eller distribuerar inte alkohol eller illegala droger i samband med vårt yrkesutövande.
  • Vi sätter säkerheten först. Vi följer alltid våra egna och gällande säkerhetsrutiner och förordningar och arbetar för en genomgående säkerhetskultur – vår personal och samarbetspartners är vår största tillgång.
  • Vi värdesätter våra affärsrelationer och väljer samarbetspartners baserat på faktorer som kvalitet, service, pris, tillgänglighet, pålitlighet samt att de delar våra värderingar.
  • Vi tar ansvar för och är rädda om de tillgångar som Orge äger eller hyr för att bedriva vår verksamhet (exempelvis bilar, verktyg, telefoner etc.) och skyddar dem från skada, stöld, felaktig användning etc.

Mer